Célja, hogy játékosan szoktassuk hozzá a 6 éves gyermekeket az iskolai napirendhez és az osztályteremben folyó munkához, melyben a nyitott polcokon található Montessori-eszközök nagy segítséget nyújtanak.

Az előkészítő évfolyamra összeállított tantervünkben figyelembe vesszük a gyermekek fáradékonyságát és a játékra való nagyobb igényüket. Fontosnak tartjuk a gyermekek belső motivációját, a belülről jövő, természetes kíváncsiságuk fenntartását minden játékos fejlesztő foglalkozáson.

Az előkészítő csoport tanterve megfelel a gyermekek életkorának. Ennek alapján tartalmaz játékos foglalkozásokat, verselést, mesélést, ének-zenét, énekes játékokat, néptáncot, rajzolást, festést, mozgást, külső világ megismerését, kozmikus ismereteket, munka jellegű tevékenységeket, illetve a tevékenységekben megvalósuló tanulást, képességfejlesztést (koncentráció, emlékezet, szem-kéz koordináció, térbeli-időbeli tájékozódás, logikus gondolkodás, eligazodás térben, eligazodás a rész-egész viszonyában).

Időpont kérés

munkanapokon
8:30-15:00 között a

+36-1-261-0951

telefonszámon

Tantárgyak, témák

Matematika

Témák

számolás, irányok síkban, irányok térben, matematikai képességek fejlesztése, halmazlogika fejlesztése, auditív és vizuális memória, számfogalom kialakítása és mélyítése, szöveges feladatok, mértékek, matematikai játékok

vizuális kultúra és művészet, rajz

Témák

iránydifferenciálás, téri tájékozódás fejlesztése, tájékozódás síkban, vizuális észlelés fejlesztése, szem-kéz koordináció, alakállandóság fejlesztése, alak-háttér felfogás fejlesztése, vizuális megfigyelés és elemző készség fejlesztése, finommotorika fejlesztése, ábrázolás, kifejezés, képzőművészet, tárgy és környezetkultúra, vizuális nyelv, vizuális kommunikáció

Magyar nyelv és irodalom

Témák

nyelvi fejlesztés, mese, írás és olvasás előkészítés, irányított játékok, logopédia, szóbeli kifejezés fejlesztése, szövegértés, szövegalkotás, memoriterek

ének-zene

Témák

daléneklés, zenei ismeretek, dallami , ritmikai elemek, zenehallgatás, néptánc

Angol

Témák

dalok, kiejtés, beszéd, mese, mondóka, szókincsbővítés, irányított játék

Testnevelés, mozgás

Témák

nagymozgás, rendgyakorlatok, mozgásutánzás, egyensúlyérzék fejlesztés, gimnasztika, járás, futás, ugrás, dobás, testséma fejlesztés, téri irányok, játék, figyelemkoncentráció, helyzet felismerés, döntési képesség, gondolkodás, kezdeményező és szervezőkészség, találékonyság, kreativitás, problémamegoldó gondolkodás

Környezeti és kozmikus ismeretek

Témák

az iskola és környéke, a család, testrészek, érzékszervek, évszakok, hónapok, öltözködés, állatok, közlekedés, élő-élettelen

Az iskolaérettség jellemzői

Szociális érettség, önbizalom, kíváncsiság, céltudatosság, feladattudat, önkontroll, fegyelem, társas kapcsolatok képessége, kommunikációs érzék, együttműködés, nyitottság, szabálytudat, önállóság, önellátás, szülőről leválás, türelem, kognitív képességek, figyelem tartóssága, emlékezet, észlelés, gondolkodás, beszéd (beszédészlelés, beszédmegértés), tájékozódás térben és időben, mozgásfejlődés (nagymozgás, finommozgás).

Az előkészítő év végére nem feltétel, hogy írni, olvasni tanítsuk meg a gyerekeket, hanem az ezek elsajátításához szükséges képességeket, készségeket fejlesztjük, szokásokat alakítunk ki. A rendszeres pozitív értékelés segítségével készítjük fel a kisdiákokat a sikeres iskolai életre.