2019/2020. tanév

Előkészítő osztály

Iskola előkészítő foglalkozások2020. február hónapban

a 2020 szeptembertől tanköteles korú óvodások részére

  • 00nap
  • 00óra
  • 00perc
  • 00mp

Még lehet jelentkezni augusztus 30-ig!Legyen gyermeke is Montessoris!

Montessori, ahol játszva nevelnek az életre

Videó lejátszása

az előkészítő évfolyam célja

Az előkészítő évfolyamunk célja, hogy játékosan szoktassuk hozzá a 6 éves gyermekeket az iskolai napirendhez és az osztályteremben folyó munkához, melyben a nyitott polcokon található Montessori-eszközök nagy segítséget nyújtanak.

Az előkészítő évfolyamra összeállított tantervünkben figyelembe vesszük a gyermekek fáradékonyságát és a játékra való nagyobb igényüket. Fontosnak tartjuk a gyermekek belső motivációját, a belülről jövő, természetes kíváncsiságuk fenntartását minden játékos fejlesztő foglalkozáson.

Az előkészítő csoport tanterve megfelel a gyermekek életkorának. Ennek alapján tartalmaz játékos foglalkozásokat, verselést, mesélést, ének-zenét, énekes játékokat, néptáncot, rajzolást, festést, mozgást, külső világ megismerését, kozmikus ismereteket, munka jellegű tevékenységeket, illetve a tevékenységekben megvalósuló tanulást, képességfejlesztést (koncentráció, emlékezet, szem-kéz koordináció, térbeli-időbeli tájékozódás, logikus gondolkodás, eligazodás térben, eligazodás a rész-egész viszonyában).

az iskolaérettség jellemzői

szociális érettség, önbizalom, kíváncsiság, céltudatosság, feladattudat, önkontroll, fegyelem, társas kapcsolatok képessége, kommunikációs érzék, együttműködés, nyitottság, szabálytudat, önállóság, önellátás, szülőről leválás, türelem, kognitív képességek, figyelem tartóssága, emlékezet, észlelés, gondolkodás, beszéd (beszédészlelés, beszédmegértés), tájékozódás térben és időben, mozgásfejlődés (nagymozgás, finommozgás).

Még lehet jelentkezni augusztus 30-ig!Legyen gyermeke is Montessoris!

Tantárgyak, témák

Magyar nyelv és irodalom

nyelvi fejlesztés, mese, írás és olvasás előkészítés, irányított játékok, logopédia, szóbeli kifejezés fejlesztése, szövegértés, szövegalkotás, memoriterek

Matematika

számolás, irányok térben és síkban, matematikai képességek fejlesztése, halmazlogika, auditív és vizuális memória, számfogalom kialakítása és mélyítése, szöveges feladatok, mértékek, matematikai játékok

Ének-zene

daléneklés, zenei ismeretek, dallami, ritmikai elemek, zenehallgatás, néptánc

Környezeti és kozmikus ismeretek

az iskola és környéke, a család, testrészek, érzékszervek, évszakok, hónapok, öltözködés, állatok, közlekedés, élő-élettelen

Angol nyelv

dalok, kiejtés, beszéd, mese, mondóka, szókincsbővítés, irányított játék

Testnevelés, mozgás

nagymozgás, rendgyakorlatok, mozgásutánzás, egyensúlyérzék fejlesztés, gimnasztika, járás, futás, ugrás, dobás, testséma fejlesztés, téri irányok, játék, figyelemkoncentráció, helyzet felismerés, döntési képesség, gondolkodás, kezdeményező és szervezőkészség, találékonyság, kreativitás, problémamegoldó gondolkodás

Vizuális kultúra és művészet, rajz

iránydifferenciálás, téri tájékozódás fejlesztése, tájékozódás síkban, vizuális észlelés fejlesztése, szem-kéz koordináció, alakállandóság fejlesztése, alak-háttér felfogás fejlesztése, vizuális megfigyelés és elemző készség fejlesztése, finommotorika fejlesztése, ábrázolás, kifejezés, képzőművészet, tárgy és környezetkultúra, vizuális nyelv, vizuális kommunikáció