×

FORGOT YOUR DETAILS?

Iskolai
2018/2019. tanévben

Az előkészítő évfolyamunk célja, hogy játékosan szoktassuk hozzá a 6 éves gyermekeket az iskolai napirendhez és az osztályteremben folyó munkához, melyben a nyitott polcokon található Montessori-eszközök nagy segítséget nyújtanak.

Az előkészítő évfolyamra összeállított tantervünkben figyelembe vesszük a gyermekek fáradékonyságát és a játékra való nagyobb igényüket. Fontosnak tartjuk a gyermekek belső motivációját, a belülről jövő, természetes kíváncsiságuk fenntartását minden játékos fejlesztő foglalkozáson.

Az előkészítő csoport tanterve megfelel a gyermekek életkorának. Ennek alapján tartalmaz játékos foglalkozásokat, verselést, mesélést, ének-zenét, énekes játékokat, néptáncot, rajzolást, festést, mozgást, külső világ megismerését, kozmikus ismereteket, munka jellegű tevékenységeket, illetve a tevékenységekben megvalósuló tanulást, képességfejlesztést (koncentráció, emlékezet, szem-kéz koordináció, térbeli-időbeli tájékozódás, logikus gondolkodás, eligazodás térben, eligazodás a rész-egész viszonyában).

Időpont kérés

munkanapokon
8:30-15:00 között a

+36-1-261-0951

telefonszámon

Tantárgyak, témák

Magyar nyelv és irodalom

nyelvi fejlesztés
mese, logopédia
írás és olvasás előkészítés
irányított játékok
szóbeli kifejezés fejlesztése
szövegértés
szövegalkotás
memoriterek

Matematika

számolás
irányok síkban
irányok térben
matematikai képességek fejlesztése
halmazlogika fejlesztése
auditív és vizuális memória
számfogalom kialakítása és mélyítése
szöveges feladatok
mértékek
matematikai játékok

Környezeti és kozmikus ismeretek

az iskola és környéke
a család
testrészek, érzékszervek
évszakok, hónapok
öltözködés
állatok
közlekedés
élő-élettelen

Angol

dalok
beszéd, kiejtés
mese
mondóka
szókincsbővítés
irányított játék

Ének-zene

daléneklés
zenei ismeretek
dallami
ritmikai elemek
zenehallgatás
néptánc

Testnevelés, mozgás

nagymozgás, rendgyakorlatok, mozgásutánzás
egyensúlyérzék fejlesztés, gimnasztika
járás, futás, ugrás, dobás
testséma fejlesztés
téri irányok, játék
figyelemkoncentráció
helyzet felismerés
döntési képesség, gondolkodás
kezdeményező és szervezőkészség
találékonyság, kreativitás
problémamegoldó gondolkodás

Vizuális kultúra és művészet, rajz

iránydifferenciálás
téri tájékozódás fejlesztése
tájékozódás síkban
vizuális észlelés fejlesztése
szem-kéz koordináció
alakállandóság, alak-háttér felfogás fejlesztése
vizuális megfigyelés és elemző készség fejlesztése
finommotorika fejlesztése
ábrázolás, kifejezés
képzőművészet, tárgy és környezetkultúra
vizuális nyelv, vizuális kommunikáció

Az iskolaérettség jellemzői

Szociális érettség, önbizalom, kíváncsiság, céltudatosság, feladattudat, önkontroll, fegyelem, társas kapcsolatok képessége, kommunikációs érzék, együttműködés, nyitottság, szabálytudat, önállóság, önellátás, szülőről leválás, türelem, kognitív képességek, figyelem tartóssága, emlékezet, észlelés, gondolkodás, beszéd (beszédészlelés, beszédmegértés), tájékozódás térben és időben, mozgásfejlődés (nagymozgás, finommozgás).

Az előkészítő év végére nem feltétel, hogy írni, olvasni tanítsuk meg a gyerekeket, hanem az ezek elsajátításához szükséges képességeket, készségeket fejlesztjük, szokásokat alakítunk ki. A rendszeres pozitív értékelés segítségével készítjük fel a kisdiákokat a sikeres iskolai életre.

Ossza meg ismerőseivel

Facebook
Google+
Email
Nyomtatás
TOP