Az előkészítő évfolyamunk célja, hogy...

Játékosan szoktassuk hozzá a 6 éves gyermekeket az iskolai napirendhez és az osztályteremben folyó munkához, melyben a nyitott polcokon található Montessori-eszközök nagy segítséget nyújtanak.

Felvételi foglalkozások

2020. február 24-től

Várjuk azon óvodásokat, akik 2020. szeptember 1-től tanköteles korba lépnek és iskolánkban szeretnék megkezdeni tanulmányaikat. A felvételi foglalkozásra csak azon ovisok jelentkezését várjuk, akik nem vesznek részt a heti előkészítő foglalkozásaink egyikén.

Montessori, ahol játszva nevelnek az életre

Videó lejátszása

Az előkészítő évfolyamra összeállított tantervünkben figyelembe vesszük a gyermekek fáradékonyságát és a játékra való nagyobb igényüket. Fontosnak tartjuk a gyermekek belső motivációját, a belülről jövő, természetes kíváncsiságuk fenntartását minden játékos fejlesztő foglalkozáson.

Az előkészítő csoport tanterve megfelel a gyermekek életkorának. Ennek alapján tartalmaz játékos foglalkozásokat, verselést, mesélést, ének-zenét, énekes játékokat, néptáncot, rajzolást, festést, mozgást, külső világ megismerését, kozmikus ismereteket, munka jellegű tevékenységeket, illetve a tevékenységekben megvalósuló tanulást, képességfejlesztést (koncentráció, emlékezet, szem-kéz koordináció, térbeli-időbeli tájékozódás, logikus gondolkodás, eligazodás térben, eligazodás a rész-egész viszonyában).

Az iskolaérettség jellemzői

szociális érettség, önbizalom, kíváncsiság, céltudatosság, feladattudat, önkontroll, fegyelem, társas kapcsolatok képessége, kommunikációs érzék, együttműködés, nyitottság, szabálytudat, önállóság, önellátás, szülőről leválás, türelem, kognitív képességek, figyelem tartóssága, emlékezet, észlelés, gondolkodás, beszéd (beszédészlelés, beszédmegértés), tájékozódás térben és időben, mozgásfejlődés (nagymozgás, finommozgás).

Napirendünk

8:30 – 9:00 – BESZÉLGETŐ KÖR az 1. és 4. osztályosokkal | 9:00 – 10:00 napi foglalkozás | 10:00 – 10:15 – Tízórai | 10:15 – 12:30 játék, fejlesztőfoglalkozás, testnevelés | 12:30 – 13:00 EBÉD | 13:00 – 14:00 Szabad játéktevékenység / Udvari játék | 14:00 – 15:00 foglalkozás

1

Hétfő

Napi foglalkozás
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Szabad játék

Komplex fejlesztő foglalkozás

Testnevelés óra a 2. és 3. osztállyal

Átöltözés, mosakodás, ebédhez készülődés

Konstruáló logikai játékok

2

Kedd

Napi foglalkozás
RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

Szabad játék

Komplex fejlesztő foglalkozás és fejlesztő torna

Szabad játék

Szabad játék / Udvari játék

Sakkpalota óra 1. osztállyal

Szerda

3

Napi foglalkozás
MATEMATIKAI ISMERETEK

Szabad játék

Napi foglalkozás
KÖRNYEZETISMERET

Szabad játék

Szabad játék / Udvari játék

Mese délután
(Minden héten egy mese fejből)

4

Csütörtök

Komplex fejlesztés

Szabad játék

Napi foglakozás
ÉNEK – ZENE

Testnevelés a 2. és 3. osztállyal

Átöltözés, mosakodás, ebédhez készülődés

Színezés, rajzolás, pótlások

5

Péntek

Komplex fejlesztés I.

Szabad játék

Komplex fejlesztés II.

Szabad játék

Néptánc

Szabad játék / Udvari játék

Időpontkérés

+36-1-261-0951 / +36-20-379-5281

Időpontot munkanapokon 9:00-15:00 óra között tud kérni a fentebbi telefonszámok egyikén.

Tantárgyak, témák

Magyar nyelv és irodalom

nyelvi fejlesztés, mese, írás és olvasás előkészítés, irányított játékok, logopédia, szóbeli kifejezés fejlesztése, szövegértés, szövegalkotás, memoriterek

Matematika

számolás, irányok térben és síkban, matematikai képességek fejlesztése, halmazlogika, auditív és vizuális memória, számfogalom kialakítása és mélyítése, szöveges feladatok, mértékek, matematikai játékok

Ének-zene

daléneklés, zenei ismeretek, dallami, ritmikai elemek, zenehallgatás, néptánc

Környezeti és kozmikus ismeretek

az iskola és környéke, a család, testrészek, érzékszervek, évszakok, hónapok, öltözködés, állatok, közlekedés, élő-élettelen

Angol nyelv

dalok, kiejtés, beszéd, mese, mondóka, szókincsbővítés, irányított játék

Testnevelés, mozgás

nagymozgás, rendgyakorlatok, mozgásutánzás, egyensúlyérzék fejlesztés, gimnasztika, járás, futás, ugrás, dobás, testséma fejlesztés, téri irányok, játék, figyelemkoncentráció, helyzet felismerés, döntési képesség, gondolkodás, kezdeményező és szervezőkészség, találékonyság, kreativitás, problémamegoldó gondolkodás

Vizuális kultúra és művészet, rajz

iránydifferenciálás, téri tájékozódás fejlesztése, tájékozódás síkban, vizuális észlelés fejlesztése, szem-kéz koordináció, alakállandóság fejlesztése, alak-háttér felfogás fejlesztése, vizuális megfigyelés és elemző készség fejlesztése, finommotorika fejlesztése, ábrázolás, kifejezés, képzőművészet, tárgy és környezetkultúra, vizuális nyelv, vizuális kommunikáció

Előkészítőnkről mondták...

elérhetőségek

kérjen időpontot még ma!

titkárság elérhetősége

+36-1-261-0951
+36-20-379-5281

Időpontot munkanapokon 9:00-15:00 óra között tud kérni a fentebbi telefonszámok egyikén.

GYakran Ismételt Kérdések