1203 Budapest XX. kerület
Kálmán utca 15.

titkarsag@bpmontessori.hu
informacio@bpmontessori.hu

+36-1-261-0951
+36-20-379-5281

1203 Budapest XX. kerület
Kálmán utca 15.

titkarsag@bpmontessori.hu
informacio@bpmontessori.hu

+36-1-261-0951
+36-20-379-5281

Óvodások részére

Előkészítő
foglalkozások

Játékosan szoktassuk hozzá a 6 éves gyermekeket az iskolai napirendhez és az osztályteremben folyó munkához, melyben a nyitott polcokon található Montessori-eszközök nagy segítséget nyújtanak.

Montessori, ahol játszva nevelnek az életre

Az előkészítő évfolyamra összeállított tantervünkben figyelembe vesszük a gyermekek fáradékonyságát és a játékra való nagyobb igényüket. Fontosnak tartjuk a gyermekek belső motivációját, a belülről jövő, természetes kíváncsiságuk fenntartását minden játékos fejlesztő foglalkozáson.

Az előkészítő csoport tanterve megfelel a gyermekek életkorának. Ennek alapján tartalmaz játékos foglalkozásokat, verselést, mesélést, ének-zenét, énekes játékokat, néptáncot, rajzolást, festést, mozgást, külső világ megismerését, kozmikus ismereteket, munka jellegű tevékenységeket, illetve a tevékenységekben megvalósuló tanulást, képességfejlesztést (koncentráció, emlékezet, szem-kéz koordináció, térbeli-időbeli tájékozódás, logikus gondolkodás, eligazodás térben, eligazodás a rész-egész viszonyában).

Az iskolaérettség jellemzői

Szülői vélemények

Napirendünk

8:00-8:30 Érkezés
8:30-9:00 Beszélgetőkör
9:00-10:00 Komplex iskolai előkészítő foglalkozás Montessori-eszközökkel
10:00-10:20 Tízórai
10:20-11:00 Játék
11:00-12:00 Komplex fejlesztő foglalkozás az iskola érettség szintjének fokozása
12:00-12:30 Ebédhez készülődés, tisztálkodás
12:30-13:00 Ebéd
13:00-14:00 Szabad (udvari) játék
14:00-15:00 Óralátogatás. Betekintés az elsős gyerekek délutáni foglalkozásába, közös tevékenykedés
15:00-16:00 Gyermek felügyelet

Tantárgyak, témák

nyelvi fejlesztés, mese, írás és olvasás előkészítés, irányított játékok, logopédia, szóbeli kifejezés fejlesztése, szövegértés, szövegalkotás, memoriterek

számolás, irányok térben és síkban, matematikai képességek fejlesztése, halmazlogika, auditív és vizuális memória, számfogalom kialakítása és mélyítése, szöveges feladatok, mértékek, matematikai játékok

az iskola és környéke, a család, testrészek, érzékszervek, évszakok, hónapok, öltözködés, állatok, közlekedés, élő-élettelen

dalok, kiejtés, beszéd, mese, mondóka, szókincsbővítés, irányított játék

daléneklés, zenei ismeretek, dallami , ritmikai elemek, zenehallgatás, néptánc

iránydifferenciálás, téri tájékozódás fejlesztése, tájékozódás síkban, vizuális észlelés fejlesztése, szem-kéz koordináció, alakállandóság fejlesztése, alak-háttér felfogás fejlesztése, vizuális megfigyelés és elemző készség fejlesztése, finommotorika fejlesztése, ábrázolás, kifejezés, képzőművészet, tárgy és környezetkultúra, vizuális nyelv, vizuális kommunikáció

nagymozgás, rendgyakorlatok, mozgásutánzás, egyensúlyérzék fejlesztés, gimnasztika, járás, futás, ugrás, dobás, testséma fejlesztés, téri irányok, játék, figyelemkoncentráció, helyzet felismerés, döntési képesség, gondolkodás, kezdeményező és szervezőkészség, találékonyság, kreativitás, problémamegoldó gondolkodás

Kérdése van?

GY.I.K.

Ebben a részben a leggyakrabban felmerülő kérdéseket és az azokra adott válaszokat gyűjtöttük össze. Kérjük tekintse át ezeket.

Igen. Egyeztetett időpontban igazgatónkkal történt személyes találkozó keretében van lehetőség betekinteni iskolán egy napjába.

Foglalkozáson szerdai napokon van lehetőség, előzetes jelentkezés alapján.

A napot idősávokra osztottuk, melyek a következők:

  • délelőtti foglalkozás: 8:00-12:00-ig
  • egész napos foglalkozás 8:00-15:00-ig
  • ügyeletet biztosítunk 15:00 ill. 16:00-ig

Igen, foglalkozásaink térítési díj ellenében vehetők igénybe. A foglalkozás díja a jelentkezés során kerül meghatározásra.

A jelentkezési felületet csak azon szülők tudják igénybe venni, akik részt vettek az iskolai tájékoztatón. A felület eléréséhez szükséges jelszó ezen tájékoztató alkalmával kerül átadásra az érdeklődő szülők részére.

Jelentkezés

Foglalkozások ideje: CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN

A jelentkezők számától függően a későbbiekben további napokra is lehet majd jelentkezni.
Az alábbi gombra kattintva érhető el a jelentkezési felület a heti rendszerességgel megszervezett előkészítő foglalkozásokra, melyhez a kódot a személyes találkozón ismerhetik meg az érdeklődök.